تبلیغات
تبدیل به وبسایت شد!
  • banner 240x80px
  • banner 240x80px
  • banner 240x80px
count 36x36px

راهیابی انیمیشن قشقایی «هدیه روز مادر» به جشنواره بین‌المللی گرین ویژن


این مطلب را در شبکه های اجتماعی لایک و پیگیری کنید:   http://www.niloblog.com/allup/images/0xov52zxzesdibov577.png   http://www.niloblog.com/allup/images/6bfbfabxuj5huoapbs2.png  http://www.niloblog.com/allup/images/duf3jyn6ms8xnair7ol.png
راهیابی انیمیشن «هدیه روز مادر» به جشنواره بین‌المللی گرین ویژن 
از ﻣﯿﺎن آﺛﺎر ارﺳﺎﻟﻲ واﺣﺪ ﺟﺸﻨﻮاره اداره ﮐﻞ ارﺗﺒﺎطﺎت و ھﻤﻜﺎری ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﺰدھﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺮﻳﻦ وﻳﮋن، اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ «ھﺪﻳﻪ روز ﻣﺎدر» ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮداﻧﻲ ﭘﯿﻤﺎن دھﻘﺎﻧﻲ، ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﮫﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺟﺸﻨﻮاره راه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺧﺒﺮ ، در داﺳﺘﺎن اﻳﻦ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻛﻪ از ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﺮﻛﺰ ﻓﺎرس اﺳﺖ، اﺻﻼن ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ ای از اﻳﻞ ﻗﺸﻘﺎﻳﻲ
ﻓﺎرس از رادﻳﻮ ﻣﻲ ﺷﻨﻮد ﮐﻪ ﻓﺮدا روز ﻣﯿﻼد ﺣﻀﺮت ﻓﺎطﻤﻪ زھﺮا(س) و روز ﻣﺎدر اﺳﺖ. او ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻲ ﮔﯿﺮد ﺑﺮای ﻣﺎدرش
ھﺪﻳﻪ ای ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر راھﻲ اﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﻳﻞ آﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻳﻦ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﮫﯿﻪ و ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﮫﺘﺮﻳﻦ ھﺪﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﺎدرش ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﻣﯿﺸﻮد : ﺟﺸﻨﻮاره ﮔﺮﻳﻦ وﻳﮋن ﻳﻜﻢ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ آذر ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری در ﺳﻦ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

منبع:
ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺧﺒﺮ


کلید واژه ها : انیمیشن قشقایی , هدیه روز مادر , جشنواره بین‌المللی گرین ویژن , ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ,
دسته بندی : اخبار قشقایی , آثار هنری ,

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

اشتراک گذاری در کلوب اشتراک گذاری در گوگل ریدر اشتراک گذاری در فرندفید ایمیل کردن این مطلب اشتراک گذاری در گوگل پلاس اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در فیس بوک

banner 240x200px
count 36x36px
count 36x36px
count 36x36px
count 36x36px
count 36x36px
count 36x36px
count 36x36px
count 36x36px
count 36x36px
banner 240x200px

نظرسنجی

مخاطب عزیز، محتوا و مطالب وبلاگ قشقایی آنلاین را چگونه ارزیابی می کنید؟


تحلیل آمار سایت و وبلاگ

ابزار هدایت به بالای صفحه